Antonio Felice Cosulich

Antonio Felice Cosulich (1816-1884)

Mlađi brat Cosulich - Grubeša, kapetan i brodovlasnik, čija su djeca uspješno nastavila svoj pomorski i brodograditeljski poslovni razvitak u Trstu.

S 38 godina raspolaže s 14 karata na tri broda srednje tonaže. Gradi vlastiti bark "Fides" (500 tona) u Valunu (Cres) 1857. godine i tada započinje stvaranje pomorske djelatnosti dinastije Kozulić. Stekao veliki imetak u vrijeme Krimskog rata. S braćom Giovannijem Antonijem, Gašparom i Marcom Giovannijem , dijeli vlasništvo brigantina "Elena C." koji je dobio ime prema ženi Marca Giovannija, Eleni Catarinich Cosulich. Oženjen Teresom Premuda koja mu je rodila sedmero djece: Fausto, Callisto, Marco, Carlo, Alberto, Antonia i Maria, a 1859. sele se u Veneciju. Kći Maria koja se poslije udala za Paola Tarabocchiju bila je suvlasnica brigantina *Plot“. Kako je jako voljela navigaciju postala je vješta kao kapetani te je koristila sekstant i manevrirala brodom. Bila je slična bratu Callistu, stalno aktivna za razliku od apatičnog supruga

 

Younger brother Cosulich – Grubesa, captain and a shipowner, whose children successfully followed their fathers's nautical and shipbuilder's entrepeneurship development in Triest

38 years of age, he accumulated 14 karats in 3 vessels of average size. In year 1857 he built a bark „Fides“ (500 t) in Valun (Cres) as owner and hence started nautical business of Cosulich dinasty. During  Crimean war he amassed agreat wealth and shared ownership of brigantine „Elena C“ with his brothers Giovanni Antonio, Gaspare and Marco Giovanni. The vessel was named after Elena Catarinich Cosulich, a wife of Marco Giovanni. Himself, he was married to Teresa Premuda, who gave him 7 children. Family moved to Venice in 1859. Daughter Maria married later to Paolo Tarabocchia and became a co-owner of brigantine „Plot“. As a devoted navigator she became skilled as a captain, knowing how to use sextant and manouvering with the sailing ship. She was active all the time, like her brother Calisto – oposite to her apatic husband.